Free Shipping worldwide

GRAND HYATT

Grand Hyatt Dubai
Oud Metha Road,
Riyadh Street Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971543470076
E-mail : dubai@ashamaira.com
Locate Us

TAJ MAHAL HOTEL

Apollo Bandar, Coloba
Mumbai-400001, Maharashtra
Tel: +91-22-22828822
Cell: 9311907657 E-mail : taj@ashamaira.com
Locate Us

DLF Emporio

Shop No. 425, DLF Emporio Mall
4, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj
New Delhi- 110070
Tel: +91-11- 43721234
Cell: 9311907655
E-mail : emporio@ashamaira.com
Locate Us

KHAN MARKET

Shop No. 1
Prithvi Raj Market ( Khan Market)
New Delhi- 110001
Tel: +91-11-41633472
Cell: 9311907656
E-mail : khanmarket@ashamaira.com
Locate Us